ورق فومیزه امباس

ورق فومیزه امباس مدل M-303

ورق فومیزه امباس مدل M-303

قیمت ورق فومیزه امباس مدل M-303: تماس با واحد فروش

ردیف عنوان شرح
1 ضخـــامت مــحصول 8 میلیمتر
2 ابــعـــاد مـــحصــول 244 * 122
280 * 122
3 درجه بندی محصول گرید یک

ورق فومیزه امباس مدل A-120

ورق فومیزه امباس مدل A-120

قیمت ورق فومیزه امباس مدل A-120: تماس با واحد فروش

ورق فومیزه امباس مدل C-701

ورق فومیزه امباس مدل C-701

قیمت ورق فومیزه امباس مدل C-701: تماس با واحد فروش

ورق فومیزه امباس مدل C-705

ورق فومیزه امباس مدل C-705

قیمت ورق فومیزه امباس مدل C-705: تماس با واحد فروش

ورق فومیزه امباس مدل G1-810

ورق فومیزه امباس مدل G1-810

قیمت ورق فومیزه امباس مدل G1-810: تماس با واحد فروش

ورق فومیزه امباس مدل GL805

ورق فومیزه امباس مدل GL805

قیمت ورق فومیزه امباس مدل GL805: تماس با واحد فروش

ورق فومیزه امباس مدل L180

ورق فومیزه امباس مدل L180

قیمت ورق فومیزه امباس مدل L180: تماس با واحد فروش

ورق فومیزه امباس مدل R-202

ورق فومیزه امباس مدل R-202

قیمت ورق فومیزه امباس مدل R-202: تماس با واحد فروش

ورق فومیزه امباس مدل R-205

ورق فومیزه امباس مدل R-205

قیمت ورق فومیزه امباس مدل R-205: تماس با واحد فروش

ورق فومیزه امباس مدل Z-990

ورق فومیزه امباس مدل Z-990

قیمت ورق فومیزه امباس مدل Z-990: تماس با واحد فروش

ورق فومیزه امباس مدل Z980

ورق فومیزه امباس مدل Z980

قیمت ورق فومیزه امباس مدل Z980: تماس با واحد فروش